گزارش فعالیت سال 1401 گروه راه سلامتی
گزارش فعالیت سال ۱۴۰۱
سپتامبر 28, 2023
آمار دستگاه ها و اهدایی های ارسالی گروه راه سلامتی به بیمارستان ناظران در سال 1401
دستگاه‌ها و اهدایی‌ها به بیمارستان ناظران در سال ۱۴۰۱
اکتبر 31, 2023