گزارش فعالیت سال 1400 گروه راه سلامتی
گزارش فعالیت سال ۱۴۰۰
سپتامبر 28, 2023
آمار دستگاه ها و اهدایی های ارسالی گروه راه سلامتی به بیمارستان ناظران در سال ۱۳۹۹
دستگاه‌ها و اهدایی‌ها به بیمارستان ناظران در سال ۱۳۹۹
اکتبر 31, 2023